Záruka

Všetko náradie SKIL sa starostlivo kontroluje, dôkladne skúša a podrobuje sa prísnym postupom kontroly kvality. Preto spoločnosť SKIL dáva záruku na svoje elektrické ručné náradie i na svoje meracie prístroje. Táto záruka sa neobmedzuje iba na záručné práva kupujúceho, vyplývajúce zo zmluvy o predaji s ďalším predajcom alebo z príslušných zákonných práv.

Na náradie SKIL poskytujeme záruku v súlade s týmito podmienkami:

1. Poskytujeme záruku v súlade s ustanoveniami nasledujúcich bodov 2 až 8 vykonaním bezplatnej opravy poškodeného náradia v súlade so záručnými podmienkami, ak porucha vznikla v dôsledku chyby materiálu alebo výrobných chýb.

2. Záručná lehota je 24 mesiacov alebo 12 mesiacov v prípade profesionálneho alebo podobného používania. Záručné podmienky začínajú platiť dňom zakúpenia prvým nadobúdateľom, ako je uvedené na originálnom doklade o kúpe.

3. Zo záruky sú vylúčené:

  • Dielce podliehajúce prirodzenému opotrebovaniu a opotrebovaniu pri bežnom používaní, ako aj poruchy náradia spôsobené prirodzeným opotrebovaním a opotrebovaním pri bežnom používaní.
  • Poruchy náradia spôsobené nedodržaním návodu na používanie, nesprávnym používaním, používaním pri iných ako definovaných podmienkach prostredia, preťažením alebo nesprávnou údržbou.
  • Poruchy náradia spôsobené používaním neoriginálneho príslušenstva alebo dielcov od spoločnosti SKIL.
  • Upravené náradie alebo náradie, na ktoré sa namontovali nedovolené doplnky.
  • Mierne zníženie požadovanej kvality, ktoré podstatne nemení úžitkovú hodnotu a použiteľnosť náradia.

4. Poskytujeme šesťmesačnú záruku na dokázateľné materiálové alebo výrobné chyby akumulátorov napriek skutočnosti, že akumulátory sú dielce podliehajúce opotrebovaniu.

5. Poškodenia, ktoré uznáme ako poškodenia spadajúce pod záruku, odstránime bezplatnou opravou chybného náradia alebo jeho výmenou (podľa možnosti za porovnateľný model). Vymenené náradie alebo dielce sa stanú naším majetkom.

6. Reklamácie sa musia podať v rámci záručnej lehoty. Predmetné náradie, bez príslušenstva alebo špeciálnych obalov, sa musí dodať predajcovi alebo servisnému stredisku uvedenému na www.skileurope.com spolu s platným originálnym dokladom o kúpe s uvedeným dátumom predaja a opisom výrobku. Zo záruky je vylúčené čiastočne alebo úplne demontované náradie. Pri posielaní náradia predajcovi alebo servisnému stredisku znáša prepravné náklady a riziká zákazník.

7. Zo záruky sú vylúčené akékoľvek nároky iné ako právo na opravu poškodeného náradia uvedené v týchto záručných podmienkach.

8. Záručná lehota sa nepredlžuje alebo neobnovuje v dôsledku prác vykonaných v rámci tejto záruky.

Vyššie uvedená záruka platí pre náradie zakúpené a používané v Európe.

Táto záruka podlieha holandskému právu, s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG).

Skil B.V.
Konijnenberg 62
4825 BD Breda
Holandsko

Apríla 2017